Αρχική Σελίδα Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018

ΘΡΙΑΣΙΑ - Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην Απασχόληση

Νοέμβριος 2013 (σε εξέλιξη)

Σκοπός του προγράμματος είναι η ένταξη στην απασχόληση 78 ωφελουμένων ανέργων γυναικών, πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από τους Δήμους Ελευσίνας, Μεγάρων και Ασπροπύργου.
Οι 78 γυναίκες της επιστήμης θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν τα κατάλληλα εφόδια μέσα από υπηρεσίες πληροφόρησης, συμβουλευτικής, κατάρτισης – επιμόρφωσης και δικτύωσης προκειμένου να προωθηθούν στην απασχόληση μέσα από την ανάπτυξη ατομικής ή συλλογικής επιχειρηματικής δραστηριότητας ή την απορρόφηση τους σε θέσεις απασχόλησης.

Οι βασικές θεματικές του Τοπικού Σχεδίου Δράσης

  1. Αστικό περιβάλλον
  2. Ποιότητα ζωής αστικού πληθυσμού
  3. Υποστήριξη τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας και της κοινωνίας

Το Τοπικό Σχέδιο Δράσης υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΘΡΙΑΣΊΑ – Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην Απασχόληση», η οποία είναι ένα μείγμα εταίρων του δημόσιου, ιδιωτικού και μη κερδοσκοπικού τομέα. Μέσα από την σύμπραξη τους στοχεύουν στη συνεργασία και τη μεταφορά της υπάρχουσας τεχνογνωσίας για την επιτυχή υλοποίηση του Τοπικού Σχεδίου Δράσης.